fbpx

Miljø

Policy for klima, miljø og arbeidsmiljø

Vår virksomhet har som mål å ta ansvar for klima, miljø og arbeidsmiljø, og vi er forpliktet til å oppnå en bærekraftig og ansvarlig drift. For å sikre en overordnet retning og definere våre ambisjoner på disse områdene, har vi utviklet følgende policy:

 1. Miljøfyrtårn-sertifisering: Vi har som mål å oppnå Miljøfyrtårn-sertifisering. Gjennom dette ønsker vi å demonstrere vårt engasjement for bærekraftig drift og kontinuerlig forbedring av våre miljøprestasjoner.
 2. Integrering av klima, miljø og arbeidsmiljø i forretningsmodellen: Vi vil integrere hensyn til klima, miljø og arbeidsmiljø i vår forretningsmodell. Dette inkluderer vurdering av miljø- og klimaeffekter ved utvikling av nye produkter og tjenester, og etablering av tiltak for å minimere negativ påvirkning.
 3. Forventninger fra interessenter: Vi vil lytte til og ta hensyn til forventningene fra våre ansatte, kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter. Vi vil engasjere oss i dialog og samarbeid for å sikre at vi møter deres behov og forventninger knyttet til klima, miljø og arbeidsmiljø.
 4. Et godt arbeidsmiljø: Vi vil skape og opprettholde et godt arbeidsmiljø for våre ansatte. Dette inkluderer å tilby en trygg og sunn arbeidsplass, fremme trivsel og personlig utvikling, og oppmuntre til likestilling og mangfold.
 5. Vår påvirkning på klima og miljø: Vi erkjenner at vår virksomhet har en påvirkning på klima og miljø, og vi vil redusere denne påvirkningen. Vi vil identifisere og adressere de viktigste klima- og miljøaspektene knyttet til vår virksomhet og implementere tiltak for å redusere vårt fotavtrykk.
 6. Forbedringspotensial: Vi vil kontinuerlig evaluere og identifisere områder der vi har forbedringspotensial når det gjelder klima og miljø. Vi vil sette konkrete mål, implementere tiltak og overvåke fremgangen for å oppnå kontinuerlig forbedring.

Ved å følge denne policyen, vil vi bidra til en bærekraftig fremtid og ta ansvar for vårt samfunn og miljø. Vi oppfordrer alle ansatte til å delta aktivt i å oppnå våre mål og jobbe sammen for en bedre og mer bærekraftig verden.

Holmestrand
13.06.23

Axen Entreprenør AS sine mål for å forbedre påvirkninger på klima, miljø og arbeidsmiljø

Axen Entreprenør AS erkjenner at vi har en betydelig påvirkning på klima, miljø og arbeidsmiljø gjennom våre operasjoner. Vi er fast bestemt på å ta ansvar for vår påvirkning og jobbe aktivt for å forbedre våre prestasjoner på disse områdene. Derfor har vi satt følgende mål:

 1. Redusere klimagassutslipp: Vi vil implementere tiltak for å redusere våre klimagassutslipp. Dette kan inkludere å investere i mer energieffektive utstyr og kjøretøy, fremme bruk av fornybar energi og implementere bærekraftige praksiser i våre byggeprosjekter.
 2. Avfallsreduksjon og resirkulering: Vi vil jobbe for å redusere mengden avfall som genereres gjennom våre prosjekter. Dette innebærer å implementere effektive avfallshåndteringsplaner, fremme gjenbruk og resirkulering av materialer, og minimere mengden avfall som går til deponi.
 3. Bærekraftig materialvalg: Vi vil prioritere bærekraftige materialer i våre byggeprosjekter. Dette kan innebære å velge produkter og materialer med lavt karbonavtrykk, sertifiserte miljøvennlige alternativer og materialer som kan gjenvinnes eller resirkuleres.
 4. Arbeidsmiljø og sikkerhet: Vi vil sikre et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø for våre ansatte og underentreprenører. Dette innebærer å implementere strenge sikkerhetsprosedyrer, tilby nødvendig opplæring og utstyr, og fremme en kultur for kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet.
 5. Samarbeid med interessenter: Vi vil samarbeide med våre interessenter, inkludert ansatte, kunder, leverandører og lokale samfunn, for å fremme bærekraft og ansvarlig praksis. Vi vil lytte til deres bekymringer og innspill, og ta dem med i beslutningsprosesser for å sikre at våre tiltak er i tråd med deres forventninger og behov.
 6. Kontinuerlig forbedring: Vi vil etablere systemer for å overvåke, måle og rapportere våre prestasjoner på klima, miljø og arbeidsmiljø. Vi vil sette oss mål for kontinuerlig forbedring og periodisk evaluere våre fremskritt for å sikre at vi oppfyller våre forpliktelser.

Ved å forfølge disse målene, er vi fast bestemt på å bli en leder innen bærekraftig entreprenørskap. Vi tror at gjennom vår innsats kan vi bidra til å redusere negativ miljøpåvirkning

Holmestrand
13.06.23